K3 / P1 / 中文 / 字形結構 · December 4, 2020

中文 – 部首遊戲練習 – 消失的部首(2)

今次用第二個方法學部首!學相同部件,唔同部首的生字🤪配合偏旁部首拼拼樂教具,邊學邊玩邊寫🤗寫字的空格用咗淺灰線畫咗個字型結構,把空格分咗左右,希望小朋友更容易掌握寫字的技巧。😄

工作紙共十頁,包括以下部件