P3 / P3 數學 / 乘除數 / 單位量度 / 數學 / 時間 · October 22, 2023

P3 混合數學題(乘數・長度・距離・時間)・一

呀仔都係鐘意做呢啲混合數學練習,佢話無咁悶!幾個topics放埋一齊,每樣少少…呢個練習唔太難!稍後會出多個深少少的!

✅ 乘數應用
✅ 米,厘米,毫米
✅ 米,公里
✅ 長度單位的應用
✅ 時間 (秒,24小時)