P4 / P4 中文 / 中文 / 閲讀理解 · June 21, 2024

P4 中文閱讀理解 (網上統整練習)

考晒試,未到暑假都已經係暑假MOOD。整理咗20個小四的中文閲讀理解。
小四的閱讀理解多咗好多唔同的體裁,比如描寫文,人物故事咁。多咗好多考段意。
呢個暑假唔好玩晒佢啦,留啲時間操下閱讀理解。一開學,又會忙到不可開交,無時間操。