P1 / P2 / 中文 / 中文作文 · December 20, 2022

小二實戰- 實用寫作系列(一)賀卡

除咗做看圖寫作,小二仲要學習實用文!實用文有好多款,比如常見的邀請卡,賀卡和感謝卡。寫實用文最重要係要學習寫作的格式,最緊要看清楚題目,認清自己的身份,唔好寫錯稱謂呀☺️頭兩個練習主要都係填充題,順便學下寫賀卡的詞語🤪