P2 / 中文 / 量詞運用 · September 22, 2022

P2小二中文練習(量詞)

來到小二,除咗學事物量詞外,仲要學習事物量詞的變化。同一事物會因數量的多少或事物的大小而使用唔同的量詞!比要一張報紙,一份報紙,一疊報紙!除此之外,仲要學習動量詞😉例如拍一下,叫一聲,走一趟⋯⋯做咗個小練習來温習下啲量詞!

✅ 量詞填充題(動量詞及物量詞)
✅ 量詞找對錯
✅ 物量詞的變化