K1 / 邏輯推理 · December 8, 2018

邏輯推埋 – 初階練習(1)

成日都做啲咁正經既練習,來個輕鬆啲的腦力練習,試下動下腦筋做下邏輯推理!我一路設計個練習時覺得好似好容易,但係原來對於K1的幼童來講係有難度架😆

共3款遊戲6個練習:
✅我的影子在哪裡x2
✅找出誰是不同類x2
✅把人物及物品分類x2