P2 / 數學 / 時間 / 英文 · August 18, 2022

小二認識時間(進階練習)1-2

來到小二,又要學時鐘🕤⏰今次同小一有咩唔同呢?係指針時鐘上,唔單止學時正同時半,基本上所有分鐘都要識晒啦!要知道時針行一大格是1小時,分針行一大格是5分鐘,行一小格係1分鐘😅除此之外,仲會學到數字時鐘。上午/下午,24小時…等😛重點係時間的運用。今次準備咗3個練習(2個中文練習共30題及1個英文練習共6頁),重點包括:

✅ 時鐘的基本知識
✅ 指針時鐘⏰及數字時鐘
✅ 認識時間單位「小時」「分鐘」
✅ 時間文字應用題
✅ 英文指針時鐘的時間寫法(past/ to)
✅ 英文數字時鐘的時間寫法(11:24)