K2 / K2 數學 / 加減數 / 數學 · December 7, 2019

數學 – 加數技巧(Sum up to 2-10)

數學係要多啲練習的!今次呢個sum up to練習,把同一個數字的組合放埋一齊,希望小朋友能慢慢記得同一個數字的組合😁例如「4」可以2+2,1+3,3+1,4+0,0+4🤘🏻一共9套,由2到10!加埋之前學的timeline,一拼溫習下吧!停課不停學💪🏼