K3 / K3 數學 / 加減數 / 數學 / 文字應用題 · December 4, 2020

數學 – 加數混合題 (橫式, 直式, 應用題)

一步一步學完加數,又做下啲混合題先!全部係雙位加數,有進位有不進位的!另外有橫式題,想小朋友自己學習寫直式!最後仲有中文應用題,小朋友要先理解題目,寫算式,再計答案! 完成就開始學習減數啦!