P3 / P3 數學 / 乘除數 / 單位量度 / 四邊形 / 數學 / 時間 / 模擬試卷 · November 10, 2023

小三數學 模擬試卷(第一階段考試)

呢份係小三數學第一階模擬試卷,包括以下主題:
✅五位數
✅乘數運用及應用題
✅米/厘米
✅公里/米
✅長度單位應用
✅時間
✅平行四邊形
✅象形圖

P3 模擬試卷 (第一階段考試)一.pdf