P1 / P1 中文 / 中文 / 字形結構 · December 3, 2021

中文-字形結構(1)

升上小一無耐,差唔多一個星期左右教一課中文,再做重詞練習(抄詞語) 跟住到詞語工作紙!雖然唔算好多功課,但係都有好多抄寫的練習😅整合咗第一二課課文入面的中文字,做咗個字形結構練習!希望幫到小朋友寫到靚字,唔洗擦幾廿次! 👍