P1-中文-模擬試卷(期終大考)

小一中文期終考試(模擬試卷)

近排太忙…做咗好多嘢都趕唔切post!小一中文模擬試卷😅希望幫到啲未考試既小朋友啦🙏🏻🙏🏻🙏🏻加油呀!就升班架啦!之前整理咗40篇閲讀理解,2個星期已經全部KO晒🤣🤣唔知到真考有無幫助呢?