P1 / P1 中文 / 中文 / 閲讀理解 · June 11, 2022

小一中文網上練習(整理版)閱讀理解40篇

來緊想分享網上整理好的練習!網上有好多好好既練習,只係有啲模糊,直接print出來做,效果唔理想!我地把練習重新整理再分類,希望小朋友可以更有效咁學習!家長可以自行針對小朋的弱項,重點式訓練!

小一中文試卷的類型包括:閲讀理解、供詞填充、配詞完句、疊詞運用、標點符號、量詞運用、重組句子、聯句、代詞運用、排句成段、同音字辨析、續句、擴張句子….. 其實來來去去都係呢啲!做多就自然更擺易掌握😅

先分享40個閲讀理解,有記敘文,小故事及實用文(邀請卡/感謝卡)。一星期一篇,都可以做一年🤣🤣